Vietnamese
English
Sản phẩm Điện tử
Sản phẩm điện tử đi liền với sự phát triển công nghệ . Chúng tôi có sản phẩm điện tử dựa trên sự phát triển nền chíp Platform và ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống hiện đại . Các sản phẩm điện tử gồm :
 - Thiết kế bảng mạch điện tử
 - Sản xuất bảng mạch điện tử
 - Tạo ra các sản phẩm sử dụng bảng mạch điện tử
Địa chỉ : No 2, 32 Lane, Lac Long Quan Str., Tay Ho , Ha Noi.
Văn phòng : Room 202, B6 Building, Chua Nhan My Str., My Đinh, Tu Liem, Ha Noi
Điện thoại : +84 4 22163400/+84 4 37857475    Fax : +84 4 37857476
Copyright by A&D TECH., JSC